Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gieten
 
 
VANUIT DE KERKENRAAD JUNI 2021 VANUIT DE KERKENRAAD JUNI 2021
De voorzitter memoreert dat deze vergadering ingelast is. Roosterwijziging is noodzakelijk i.v.m. de voorbereidende zaken voor de opvolging van ds. Middeljans. Hij leest ons een overdenking voor bij Psalm 4: 9 en gaat voor in gebed.
Na het bespreken van de notulen en de verslagen van de vergaderingen van pastoraat en diaconie volgen enkele mededelingen. Een zaak die aandacht vraagt is het maken van een rooster voor koffiedienst op de zondag. Mevr. Komduur neemt de aanzet hiervoor op zich.
Voor het bezoekwerk zoeken we nog nieuwe vrijwilligers. Misschien iets voor u? Of misschien kent u iemand die dit wel zou willen doen? Graag melden bij mevr. van der Ven .
We zijn blij dat er onder voorwaarden weer samen gezongen mag worden in de dienst. Weliswaar nog zachtjes, maar het begin is er weer.
Een belangrijk deel van de vergadering bespreken we samen de stappen die we moeten nemen voor de opvolging van ds. Middeljans. Veel kan nog niet, maar de voorbereiding al wel. En die moet zorgvuldig gebeuren. Als leidraad volgen we de Gids voor Beroepingswerk. Op basis hiervan komen we tot de volgende afspraken.

− Beleidsplan wat we hebben gemaakt grondig tegen het licht houden. Is wat we toen samen hebben gepland nog steeds richtlijn voor onze gemeente? Dit geldt voor zowel het gezamenlijke deel, als voor de afzonderlijke deelplannen. Opdracht voor elk deel van de kerkenraad is: bespreek het met elkaar en doe verslag hiervan op de vergadering van september. In de oktobervergadering willen we deze bespreking afronden. Dan wordt bepaald of we de gemeente wijzigingen gaan voorstellen op de gemeenteavond.
− Zelfde geldt voor de Plaatselijke regeling.
− Het college van kerkrentmeesters dient onderzoek te doen naar de solvabiliteit van de gemeente. Op grond hiervan komt een voorstel voor de grootte van de predikantsplaats voor de komende jaren. Een en ander moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Centrale Beheersorgaan van de PKN ( het CCBB).
− Organiseren gemeenteavond op 26 oktober om verslag te doen van de besprekingen .
In die vergadering wordt ook de Beroepingscommissie samengesteld. De gedachten van de kerkenraad in dezen zijn: een diaken, een ouderling, een kerkrentmeester , een gemeentelid jonger dan 40 jaar, een gemeentelid voormalig Gereformeerd en een gemeentelid voormalig Hervormd.
Tevens dient de Beroepingscommissie een evenwichtige leeftijdsopbouw te hebben.
 
Voor de komende periode is er voor ons als gemeente een consulent nodig die aanspreekpunt en adviseur is.
Zo gauw die gevonden is, berichten we u via de Nieuwsbrief van de zondag.
De kerkenraad is er zich van bewust dat er veel op ons afkomt. We zijn blij dat er tijd is om alvast de voorbereidende stappen te kunnen zetten.
En dan nog het punt van het afscheid van ds. Middeljans. Hier hoort u later meer over. Mevr. Vos is hierin als lid van de kerkenraad voortrekker en aanspreekpunt .
Tot slot een punt waar we uw steun en hulp bij nodig hebben. Dit jaar loopt voor drie ambtsdragers hun ambtstermijn af. We zijn blij dat dhr. Kiers aangeeft dat hij nog wel een periode wil aanblijven
en vinden het jammer, maar begrijpen de keuze van de heren Drost en Sybenga om af te treden.
Dat betekent dat er nu twee vacatures voor ouderling zijn en een vacature voor diaken. Dit naast de nog openstaande vacature van ouderling kerkrentmeester. We leggen briefjes in de kerk en roepen de gemeente op om namen aan te dragen. Dit mag ook per mail.
Na deze enerverende vergadering sluiten we af met een gedicht van Frits Deubel: “Een omarmer”.
 
terug
 
 
 
 

Wandel mee met de dominee!
datum en tijdstip 21-10-2021 om 09.30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 24-10-2021 om 9.30
meer details

Koffieochtend
datum en tijdstip 28-10-2021 om 09.30
meer details

 
Breit u mee?
Breit u ook met ons mee voor Roemenië?

 
Een omarmer
Ik wil graag een omarmer zijn,
die and’ren kan verwarmen,
die lief kan hebben zonder taal
met uitgestoken armen.
Ik wil geen strenge rechter zijn,
doch een geboren pleiter wezen
en, Vader, mag toch iedereen
dat in mijn ogen lezen.
 
Ik wil graag een omarmer zijn
daar, waar de wanhoop griefde.
Heer, met een liefdevol gebaar
vertaal ik woordeloos uw liefde!
Want dat is toch een groot geheim,
het stille wonder van erbarmen,
dat ieder mensenkind verstaat
de taal van uitgestoken armen.
 
Ik wil graag een omarmer zijn
en metterdaad uw naam belijden.
Ik wil graag een ontfermer zijn,
die strijdt waar and’ren strijden.
En als mijn armen moede zijn,
wilt Gij ze dan opnieuw weer sterken,
opdat ze als een instrument
Heer, in uw handen blijven werken.

Frits Deubel 
 
Coronamaatregelen kerkgebouw

Protocol Dorpskerk
 
 
Lichtpuntjes

 
Wij doen mee!

Al zijn er weinig met wie we nu samen komen,
onze gedachten zijn bij velen.

We steken een kaars aan voor alle mensen om het vol te houden.
We bidden en zingen in ons hart voor u allen.

Wij doen mee:

Drenten Voor Elkaar.
U toch ook! 
Houd u aan de maatregelen.
Samen komen we er door!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.